关注Java领域相关技术 记录有趣的事情

LeetCode-39. 组合总和

US-B.Ralph
US-B.Ralph
2020-09-092020-09-18

问题地址

LeetCode每日一题/2020-09-09

LeetCode39. 组合总和


问题描述

规则

 • 给定一个无重复元素的数组 candidates 和一个目标数 target ,找出 candidates 中所有可以使数字和为 target 的组合。
 • candidates 中的数字可以无限制重复被选取。

说明

 • 所有数字(包括 target)都是正整数。
 • 解集不能包含重复的组合。

示例

 • 示例一:
输入:candidates = [2,3,6,7], target = 7,
所求解集为:
[
 [7],
 [2,2,3]
]
 • 示例二:
输入:candidates = [2,3,5], target = 8,
所求解集为:
[
 [2,2,2,2],
 [2,3,3],
 [3,5]
]

提示

 • $1 <= candidates.length <= 30$
 • $1 <= candidates[i] <= 200$
 • candidate 中的每个元素都是独一无二的。
 • $1 <= target <= 500$

解析

解题思路

数据操作分析

复杂度分析

 1. 时间复杂度
 2. 空间复杂度

编码实现


官方解法

方法一:搜索回溯

思路:

 • 对于这类寻找所有可行解的题,我们都可以尝试用「搜索回溯」的方法来解决。
 • 回到本题,我们定义递归函数 dfs(target, combine, idx) 表示当前在 candidates 数组的第 idx 位,还剩 target 要组合,已经组合的列表为 combine。递归的终止条件为 target = 0$ 进行剪枝,所以实际运行情况是远远小于这个上界的。
 1. 空间复杂度:O(target)。除答案数组外,空间复杂度取决于递归的栈深度,在最差情况下需要递归 O(\textit{target}) 层。

编码实现

class Solution {
  public List<List<Integer>> combinationSum(int[] candidates, int target) {
    List<List<Integer>> ans = new ArrayList<List<Integer>>();
    List<Integer> combine = new ArrayList<Integer>();
    dfs(candidates, target, ans, combine, 0);
    return ans;
  }

  public void dfs(int[] candidates, int target, List<List<Integer>> ans, List<Integer> combine, int idx) {
    if (idx == candidates.length) {
      return;
    }
    if (target == 0) {
      ans.add(new ArrayList<Integer>(combine));
      return;
    }
    // 直接跳过
    dfs(candidates, target, ans, combine, idx + 1);
    // 选择当前数
    if (target - candidates[idx] >= 0) {
      combine.add(candidates[idx]);
      dfs(candidates, target - candidates[idx], ans, combine, idx);
      combine.remove(combine.size() - 1);
    }
  }
}

精彩评论

跳转地址1:回溯算法 + 剪枝(回溯经典例题详解)

思路

 • 根据示例 1:输入: candidates = [2, 3, 6, 7],target = 7。
  • 候选数组里有 2,如果找到了组合总和为 7 – 2 = 5 的所有组合,再在之前加上 2 ,就是 7 的所有组合;
  • 同理考虑 3,如果找到了组合总和为 7 – 3 = 4 的所有组合,再在之前加上 3 ,就是 7 的所有组合,依次这样找下去。
 • 基于以上的想法,可以画出如下的树形图。建议大家自己在纸上画出这棵树,这一类问题都需要先画出树形图,然后编码实现
 • 编码通过 深度优先遍历 实现,使用一个列表,在 深度优先遍历 变化的过程中,遍历所有可能的列表并判断当前列表是否符合题目的要求,成为「回溯算法」(个人理解,非形式化定义)。
 • 回溯算法的总结我写在了「力扣」第 46 题(全排列)的题解 《回溯算法入门级详解 + 经典例题列表(持续更新)》 中,如有需要请前往观看。

画出树形图

 • 2020 年 9 月 9 日补充:以下给出的是一种树形图的画法。对于组合来说,还可以根据一个数选和不选画树形图,请参考 官方题解 或者 @elegant-pike 的 评论。
 • 以输入:candidates = [2, 3, 6, 7], target = 7 为例:

说明

 • 以 target = 7 为 根结点 ,创建一个分支的时 做减法 ;
 • 每一个箭头表示:从父亲结点的数值减去边上的数值,得到孩子结点的数值。边的值就是题目中给出的 candidate 数组的每个元素的值;
 • 减到 00 或者负数的时候停止,即:结点 00 和负数结点成为叶子结点;
 • 所有从根结点到结点 00 的路径(只能从上往下,没有回路)就是题目要找的一个结果。

 • 这棵树有 44 个叶子结点的值 00,对应的路径列表是 [[2, 2, 3], [2, 3, 2], [3, 2, 2], [7]],而示例中给出的输出只有 [[7], [2, 2, 3]]。即:题目中要求每一个符合要求的解是 不计算顺序 的。下面我们分析为什么会产生重复。

针对具体例子分析重复路径产生的原因(难点)

 • 产生重复的原因是:在每一个结点,做减法,展开分支的时候,由于题目中说 每一个元素可以重复使用,我们考虑了 所有的 候选数,因此出现了重复的列表。
 • 一种简单的去重方案是借助哈希表的天然去重的功能,但实际操作一下,就会发现并没有那么容易。
 • 可不可以在搜索的时候就去重呢?答案是可以的。遇到这一类相同元素不计算顺序的问题,我们在搜索的时候就需要 按某种顺序搜索。具体的做法是:每一次搜索的时候设置 下一轮搜索的起点 begin,请看下图。
 • 即:从每一层的第 22 个结点开始,都不能再搜索产生同一层结点已经使用过的 candidate 里的元素。

复杂度分析

 • 这个问题的复杂度分析是在我的能力之外的,这里给出我的思考。
 • 我的结论是:时间复杂度与 candidate 数组的值有关:
  • 如果 candidate 数组的值都很大,target 的值很小,那么树上的结点就比较少;
  • 如果 candidate 数组的值都很小,target 的值很大,那么树上的结点就比较多。
 • 所以时间复杂度与空间复杂度不确定。

补充

 • 参考代码 1 和参考代码 2 的 Python 部分,没有严格按照回溯算法来写,这里需要了解的知识点是:
  • Python3 的 [1, 2] + [3] 语法生成了新的列表,一层一层传到根结点以后,直接 res.append(path) 就可以了;
  • 基本类型变量在传参的时候,是复制,因此变量值的变化在参数里体现就行,所以 Python3 的代码看起来没有「回溯」这个步骤。

编码实现

参考代码一

import java.util.ArrayDeque;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Deque;
import java.util.List;

public class Solution {

  public List<List<Integer>> combinationSum(int[] candidates, int target) {
    int len = candidates.length;
    List<List<Integer>> res = new ArrayList<>();
    if (len == 0) {
      return res;
    }

    Deque<Integer> path = new ArrayDeque<>();
    dfs(candidates, 0, len, target, path, res);
    return res;
  }

  /**
   * @param candidates 候选数组
   * @param begin   搜索起点
   * @param len    冗余变量,是 candidates 里的属性,可以不传
   * @param target   每减去一个元素,目标值变小
   * @param path    从根结点到叶子结点的路径,是一个栈
   * @param res    结果集列表
   */
  private void dfs(int[] candidates, int begin, int len, int target, Deque<Integer> path, List<List<Integer>> res) {
    // target 为负数和 0 的时候不再产生新的孩子结点
    if (target < 0) {
      return;
    }
    if (target == 0) {
      res.add(new ArrayList<>(path));
      return;
    }

    // 重点理解这里从 begin 开始搜索的语意
    for (int i = begin; i < len; i++) {
      path.addLast(candidates[i]);

      // 注意:由于每一个元素可以重复使用,下一轮搜索的起点依然是 i,这里非常容易弄错
      dfs(candidates, i, len, target - candidates[i], path, res);

      // 状态重置
      path.removeLast();
    }
  }
}

参考代码二:增加控制台输出

import java.util.ArrayDeque;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Deque;
import java.util.List;

public class Solution {

  public List<List<Integer>> combine(int n, int k) {
    List<List<Integer>> res = new ArrayList<>();
    if (k <= 0 || n < k) {
      return res;
    }
    Deque<Integer> path = new ArrayDeque<>();
    dfs(n, k, 1, path, res);
    return res;
  }

  private void dfs(int n, int k, int begin, Deque<Integer> path, List<List<Integer>> res) {
    if (path.size() == k) {
      res.add(new ArrayList<>(path));
      return;
    }
    for (int i = begin; i <= n; i++) {
      path.addLast(i);
      System.out.println("递归之前 => " + path);
      dfs(n, k, i + 1, path, res);
      path.removeLast();
      System.out.println("递归之后 => " + path);
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    Solution solution = new Solution();
    int n = 5;
    int k = 3;
    List<List<Integer>> res = solution.combine(n, k);
    System.out.println(res);
  }
}

优化:剪枝提速

思路

 • 根据上面画树形图的经验,如果 target 减去一个数得到负数,那么减去一个更大的树依然是负数,同样搜索不到结果。基于这个想法,我们可以对输入数组进行排序,添加相关逻辑达到进一步剪枝的目的;
 • 排序是为了提高搜索速度,对于解决这个问题来说非必要。但是搜索问题一般复杂度较高,能剪枝就尽量剪枝。实际工作中如果遇到两种方案拿捏不准的情况,都试一下。

复杂度分析

 1. 时间复杂度:。
 2. 空间复杂度:。

编码实现

参考代码三:

import java.util.ArrayDeque;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.Deque;
import java.util.List;

public class Solution {

  public List<List<Integer>> combinationSum(int[] candidates, int target) {
    int len = candidates.length;
    List<List<Integer>> res = new ArrayList<>();
    if (len == 0) {
      return res;
    }

    // 排序是剪枝的前提
    Arrays.sort(candidates);
    Deque<Integer> path = new ArrayDeque<>();
    dfs(candidates, 0, len, target, path, res);
    return res;
  }

  private void dfs(int[] candidates, int begin, int len, int target, Deque<Integer> path, List<List<Integer>> res) {
    // 由于进入更深层的时候,小于 0 的部分被剪枝,因此递归终止条件值只判断等于 0 的情况
    if (target == 0) {
      res.add(new ArrayList<>(path));
      return;
    }

    for (int i = begin; i < len; i++) {
      // 重点理解这里剪枝,前提是候选数组已经有序,
      if (target - candidates[i] < 0) {
        break;
      }

      path.addLast(candidates[i]);
      dfs(candidates, i, len, target - candidates[i], path, res);
      path.removeLast();
    }
  }
}

总结

什么时候使用 used 数组,什么时候使用 begin 变量

 • 有些朋友可能会疑惑什么时候使用 used 数组,什么时候使用 begin 变量。这里为大家简单总结一下:
  • 排列问题,讲究顺序(即 [2, 2, 3] 与 [2, 3, 2] 视为不同列表时),需要记录哪些数字已经使用过,此时用 used 数组;
  • 组合问题,不讲究顺序(即 [2, 2, 3] 与 [2, 3, 2] 视为相同列表时),需要按照某种顺序搜索,此时使用 begin 变量。
 • 注意:具体问题应该具体分析, 理解算法的设计思想 是至关重要的,请不要死记硬背。

补充说明

 • 如果对于「回溯算法」的理解还很模糊的朋友,建议在「递归」之前和「递归」之后,把 path 变量的值打印出来看一下,以加深对于程序执行流程的理解。

 • 针对参考代码 1 添加打印输出:

import java.util.ArrayDeque;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Deque;
import java.util.List;


public class Solution {

  public List<List<Integer>> combinationSum(int[] candidates, int target) {
    int len = candidates.length;
    List<List<Integer>> res = new ArrayList<>();
    if (len == 0) {
      return res;
    }

    Deque<Integer> path = new ArrayDeque<>();
    dfs(candidates, 0, len, target, path, res);
    return res;
  }

  private void dfs(int[] candidates, int begin, int len, int target, Deque<Integer> path, List<List<Integer>> res) {
    if (target < 0) {
      return;
    }
    if (target == 0) {
      res.add(new ArrayList<>(path));
      return;
    }

    for (int i = begin; i < len; i++) {
      path.addLast(candidates[i]);
      System.out.println("递归之前 => " + path + ",剩余 = " + (target - candidates[i]));

      dfs(candidates, i, len, target - candidates[i], path, res);

      path.removeLast();
      System.out.println("递归之后 => " + path);

    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    Solution solution = new Solution();
    int[] candidates = new int[]{2, 3, 6, 7};
    int target = 7;
    List<List<Integer>> res = solution.combinationSum(candidates, target);
    System.out.println("输出 => " + res);
  }
}

 • 针对参考代码 2 添加打印输出:
import java.util.ArrayDeque;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.Deque;
import java.util.List;

public class Solution {

  public List<List<Integer>> combinationSum(int[] candidates, int target) {
    int len = candidates.length;
    List<List<Integer>> res = new ArrayList<>();
    if (len == 0) {
      return res;
    }

    Arrays.sort(candidates);
    Deque<Integer> path = new ArrayDeque<>();
    dfs(candidates, 0, len, target, path, res);
    return res;
  }

  private void dfs(int[] candidates, int begin, int len, int target, Deque<Integer> path, List<List<Integer>> res) {
    if (target == 0) {
      res.add(new ArrayList<>(path));
      return;
    }

    for (int i = begin; i < len; i++) {
      if (target - candidates[i] < 0) {
        break;
      }

      path.addLast(candidates[i]);
      System.out.println("递归之前 => " + path + ",剩余 = " + (target - candidates[i]));

      dfs(candidates, i, len, target - candidates[i], path, res);
      path.removeLast();
      System.out.println("递归之后 => " + path);
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    Solution solution = new Solution();
    int[] candidates = new int[]{2, 3, 6, 7};
    int target = 7;
    List<List<Integer>> res = solution.combinationSum(candidates, target);
    System.out.println("输出 => " + res);
  }
}

跳转地址2:超强gif助你理解使用“动态规划”求解本题

前言

 • 看这题的题解,大家都是用回溯法解的。随着我把组合总和的IIIIIIV做完,尤其是到IV的时候,回溯算法就超时了,而IV恰好是用动态规划解决的,于是我就思考:能不能用动态规划求解本题。

思路

 • 对于目标值target,它一定是由比它小的数相加得到的。比如5=1+4=2+3,而4=3+1=2+2,3=2+1,2=1+1…, 也就是说,从1开始,我们依次求解每个数可以有几种形成的方式,则数值更高的数的组合方式建立在数值低的数的组合方式上得到,好吧我自己都没看懂我说的话,直接看图片吧。

准备工作

 • 初始化一个数组dict,键是1~target,值初始化为空列表。

分析组成方式

 • 得到:1只可以由[1]这1种方式组成。
 • 得到:2只可以由[1,1],[2]这2种方式组成。
 • 得到:3可以由[1,1,1],[1,2],[3]这3种方式组成。
 • 得到:4可以由[1,1,1,1],[1,1,2],[2,2],[3,1],[4]这5种方式组成。
 • 得到:5可以由[1,1,1,1,1],[1,1,1,2],[2,2,1],[3,1,1],[3,2],[4,1]这6种方式组成。

总结

 • 求解一个值,需要求解上一个值,进而需要求解上上个值…,这种方法就是动态规划。重复的值只需要进行一次,而后再使用到这个值时,只需要将他的结果拿来适当增加即可。

感谢

 • 受编程水平限制,博主最初只提供了Python3的代码,欢迎其他编程语言爱好者提供相应代码复现动态规划。
  • C++版本1算法由@lan-yun-2提供。
  • C++版本2算法由@pris_bupt提供。
  • Java算法由@liu-li-8提供。
class Solution:
  def combinationSum(self, candidates: List[int], target: int) -> List[List[int]]:
    dict = {}
    for i in range(1,target+1):
      dict[i]=[]

    for i in range(1,target+1):
      for j in candidates:
        if i==j:
          dict[i].append([i])
        elif i>j:
          for k in dict[i-j]:
            x = k[:]
            x.append(j)
            x.sort() # 升序,便于后续去重
            if x not in dict[i]:
              dict[i].append(x)

    return dict[target]
// 由@lan-yun-2提供
map<int, set<vector<int> > > dpkv;
class Solution {
public:
  vector<vector<int>> combinationSum(vector<int>& candidates, int target) {
    set<vector<int> > avectorset;
    // 初始化
    for(int i = 1; i <= target; i++){
      dpkv[i] = avectorset; // 都赋值成一个空的数组
    }
    // 开始递推

    for(int j = 1; j <= target; j++){
      for(vector<int>::iterator it = candidates.begin(); it != candidates.end(); it++){
        if(j == *it){
          // 直接作为一个vector<int>加入
          vector<int> v_only_one_num;
          v_only_one_num.push_back(j);
          dpkv[j].insert(v_only_one_num);
        } else if(j > *it){ // 用dp[j - *it] 作为结果
          // 遍历dp[j - *it]
          for(set<vector<int> >::iterator its = dpkv[j - *it].begin(); its != dpkv[j - *it].end(); its++){
            vector<int> the_vector = (*its);
            the_vector.push_back(*it);
            sort(the_vector.begin(), the_vector.end());
            dpkv[j].insert(the_vector);
          }
        }
      }
    }
    // 将set加工成vector
    vector<vector<int>> target_v;
    for(set<vector<int> >::iterator its = dpkv[target].begin(); its != dpkv[target].end(); its++){
      target_v.push_back(*its);
    }

    return target_v;
  }
};
// 由@pris_bupt提供
 vector<vector<int>> combinationSum(vector<int>& candidates, int target) {
  unordered_map<int, set<vector<int>>>dict;
  for (int i = 1; i <= target; i++)
    for (int it : candidates) 
    if (i == it) dict[i].insert(vector<int>{it});
    else if (i > it)
       for (auto ivec : dict[i - it]) {
      ivec.push_back(it);
      sort(ivec.begin(), ivec.end());
      if(dict[i].count(ivec)==0)
          dict[i].insert(ivec);
      }
  vector<vector<int>>ans;
  for (auto it : dict[target]) ans.push_back(it);
  return ans;
}
// 由@liu-li-8提供
class Solution {
 public List<List<Integer>> combinationSum(int[] candidates, int target) {
   List<List<Integer>> result = new ArrayList<>();
   Map<Integer,Set<List<Integer>>> map = new HashMap<>();
   //对candidates数组进行排序
   Arrays.sort(candidates);
   int len = candidates.length;
   for(int i = 1;i <= target;i++){
     //初始化map
     map.put(i,new HashSet<>());
     //对candidates数组进行循环
     for(int j = 0;j < len&&candidates[j] <= target;j++){
       if(i == candidates[j]){
         //相等即为相减为0的情况,直接加入set集合即可
         List<Integer> temp = new ArrayList<>();
         temp.add(i);
         map.get(i).add(temp);
       }else if(i > candidates[j]){
         //i-candidates[j]是map的key
         int key = i-candidates[j];
         //使用迭代器对对应key的set集合进行遍历
         //如果candidates数组不包含这个key值,对应的set集合会为空,故这里不需要做单独判断
         for(Iterator iterator = map.get(key).iterator();iterator.hasNext();){
           List list = (List) iterator.next();
           //set集合里面的每一个list都要加入candidates[j],然后放入到以i为key的集合中
           List tempList = new ArrayList<>();
           tempList.addAll(list);
           tempList.add(candidates[j]);
           //排序是为了通过set集合去重
           Collections.sort(tempList);
           map.get(i).add(tempList);
         }
       }
     }
   }
   result.addAll(map.get(target));
   return result;
 }
}
US-B.Ralph
LeetCode数据结构与算法算法

Leave a Comment

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

6 + 14 =